Kantoor Algemene Sinode

Kantoor van die Algemene Sinode

Gustav Claassen 2

Algemene Sekretaris: Dr GF Claassen
Posbus 13528, HATFIELD, 0028
012 342 0092 (k) 012 342 0380 (f) 082  082 8561943
gustavc@ngkerk.org.za of algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za

Algemene navrae en administrasie: Algemene Sekretaris:
E-pos info@ngkerk.org.za

Webwerf: www.ngkerk.org.za

Aktuarius: Prof JM (Johan) van der Merwe
Tel: 012 420 2818(k) johanvdm@intekom.co.za

 Ekumene: Algemene Sekretaris
Posbus 13528, Hatfield 0028,
E-pos info@ngkerk.org.za of gensecdrc@ngkerk.org.za
Tel 012 342 0092 x 204.
(Vergelyk Reglement 22 vir ’n uiteensetting van die NG Kerk se ekumeniese betrekkinge.)
 
Finansies: Mnr Gerhard Potgieter
Posbus 13528, Hatfield 0028
E-pos finansies@ngkerk.org.za, tel 012 342 0092 x 210
 
Kommunikasie: Algemene Sekretaris
Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 x 204
E-pos info@ngkerk.org.za
Redakteur Kerkbode: Mnr Neels Jackson, Posbus 13528, Hatfield, Pretoria 0028 tel 012 3420092
Sel 082 469 9704, e-pos neels@tydskrifte.co.za
Redakteur Elektroniese Kommunikasie: Me Rinel Hugo Tel 012 342 0092 
E-pos rinelh@ngkerk.org.za  
Facebookblad Algemene Sinode (Moderator): ds Cobus van Wyngaard, 084 600 0728
E-pos cobus.w@gmail.com
 
KMDR: Mev Rinel Hugo, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 x 202
E-pos rinelh@ngkerk.org.za; botha@tutela.org.za
 
Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG): Dr Botha van Aarde
Posbus 13528, Hatfield 0028
tel 012 342 0092
E-pos:botha@tutela.org.za
 
Inligtingsbeampte van die NG Kerk itv Wet 2 van 2000: Ds AH (Bossie) Minnaar
Privaatsak X8, Bellville 7535
tel 021 957 7104, sel 083 270 5211
E-pos bossie@kaapkerk.co.za