Ons roeping

Ons roeping tot diens en getuienis in eenheid:

‘n Teologiese grondslag vir die NG Kerkfamilie se missionêre bedienings

“Gaan dan…”

Met sy hemelvaart het die Here Jesus vir sy dissipels twee merkwaardige dinge gesê. Matteus vertel hoe Jesus sy dissipels na ‘n berg in Galilea geneem het, waar Hy van hulle afskeid geneem het. Dit was ‘n vreemde groepie wat Hom daar ontmoet het. Hulle was, soos ons, doodgewone mense. Die ongelooflike gebeure van die afgelope weke – Jesus se arrestasie, sy kruisiging en veral sy opstanding – het deur hulle koppe gemaal. Hulle het nie presies geweet wat om daarvan te maak nie. Party het selfs getwyfel. Maar vir hulle én vir ons het Jesus die dubbele boodskap gehad (Matt 28:18‑20):

Sy eerste boodskap was: “Aan My is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde”. Die dissipels moes weet: Jesus is die Seun van God, wat deur sy Vader gestuur is om die geweldige offer te bring waardeur die wêreld gered sou word. Maar Jesus is ook die Here, die Een aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. Met sy hemelvaart het Jesus op die troon aan die regterhand van sy Vader gaan sit. Die leisels van die geskiedenis, alles wat op aarde gebeur het en in die toekoms nog gáán gebeur, is in sy hande.

Terwyl Petrus en sy vriende nog verstom gestaan het oor die wete dat hulle Meester die Heer van hemel en aarde is, het Jesus vir hulle die tweede boodskap gegee: ”Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…” Daarmee het Jesus hulle die grootste denkbare kompliment gegee: Hy het hulle genooi om sy medewerkers te wees! Hy was besig om sy Ryk te vestig, maar wou dit nie sonder hulle doen nie. Hy het hulle as ambassadeurs van sy Ryk aangestel, wat mense uit alle nasies op aarde aan hulle Koning moes voorstel. En, het Jesus beloof, hulle sou nooit alleen wees nie. Deur sy Gees sou Hy met hulle wees om hulle te begelei en te ondersteun, vir altyd, tot Hy weer kom.

Dit is waaroor hierdie boek handel: oor die drie-enige God, die Vader, Seun en Gees, wat by ons wêreld betrokke is. Oor die Vader wat die Seun gestuur het, oor die Seun wat sy Gees gestuur het – én ook oor ons, wat deur God by sy werk op aarde betrek word, om die boodskap van sy liefde aan al die nasies te verkondig én te demonstreer. Om te praat én te doen. Om te getuig én te dien.

Die afgelope jare het verteenwoordigers vanuit al vier lidkerke van die NG Kerkfamilie sáám ‘n Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis gevorm, om met mekaar oor ons verstaan van God en van sy sending op aarde, asook ons opdrag en mandaat om sy verteenwoordigers op aarde te wees, te beraadslaag.

Deur die jare het die besef al sterker en sterker gegroei: nie een van ons, of ons kerke, kan die taak alléén behartig nie. Ons kan dit nie sonder mekaar doen nie. Ons kan eers iets van die ondeurgrondelike liefde van die Here begin verstaan as ons dit sáám met mekaar ontdek (Ef 3:18). En daar is geen manier waarop ons die wêreld van die werklikheid van Jesus se liefde kan oortuig as ons dit nie ook as één groep, saam met mekaar doen nie (Ef 3:18). Ons is oor en oor deur Jesus se gebed vir sy dissipels aangegryp: “Vader, Ek bid dat hulle een mag wees…sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het” (Joh 17: 21).

Dit was vir ons ‘n groot bron van inspirasie en bemagtiging dat terwyl die eenheidsproses in die NG Kerkfamilie nog nie voltooi is nie, ons diensgroep wat die banier van diens en getuienis in die NG Kerkfamilie omhoog moet hou, dit as één groep met ‘n onherroeplike verbintenis met die Here én ook met mekaar kon doen.

Dis ons gebed dat predikante en lidmate in al ons sinodes en gemeentes hierdie boek sal lees en bespreek en gebruik. Mag die Here ook die NG kerkfamilie opnuut na sy berg neem, om ons na sy dubbele boodskap te laat luister.

Reuben Massisi

Piet Meiring
(mede-voorsitters van die VDDG)

20130418 Service and Witness Final

Our calling to service and witness in unity:

A theological basis for the DRC family’s missional ministries

“Go then…”
With the ascension the Lord Jesus said two remarkable things to his disciples. Matthew tells us that Jesus took his disciples to a mountain in Galilee to bid them farewell. It was a rather awkward group who met Him there. Like us, they were ordinary people. They were still trying to digest the unbelievable events of the last few weeks – Jesus’ arrest, his crucifixion and especially his resurrection. They did not know exactly how to respond to these events. Some even doubted. But for them – and for us! – Jesus had a double message (Matt 28:18‑20):
His first message was: “All authority in heaven and on earth has been given to me”. The disciples had to know: Jesus is the Son of God, who was sent by the Father to bring the tremendous sacrifice through which the world would be saved. But Jesus is also the Lord, the One to whom all authority was given in heaven and on earth. He ascended to heaven to occupy the throne at the right hand of the Father. The reins of history, of everything that happened on earth and that should still happen in future, are in his hands.
While Peter and his friends still stood dumbfounded by the realisation that their Master is Lord of heaven and earth, Jesus gave them the second message: “Therefore go and make disciples of all nations …” Thereby Jesus gave them the biggest compliment imaginable: He invited them to be his co-workers! He was establishing his Kingdom, but He would not do it without them. He appointed them as ambassadors of his Kingdom, who had to introduce people from all nations on earth to their King. And, so Jesus promised, they would never be alone. Through his Spirit He would be with them to support and accompany them, for ever, until He would come again.
This is what this book is about: it is about the Triune God, Father, Son and Spirit, who is intensely involved with our world. It is about the Father who sent the Son, and about the Son who sent the Spirit – and also about us, who are involved in God’s own work on earth, to proclaim and demonstrate God’s message of love to all nations. To speak and to do. To witness and to serve.
In the last few years representatives from all four churches in the DRC family together formed the United Ministry for Service and Witness, to deliberate with each other about our understanding of God and his mission on earth, as well as our own task and mandate to be God’s representatives on earth.
Through the years the realisation has grown stronger all the time: none of us, or our churches, can handle this task alone. We cannot do it without each other. We can only begin to understand something of the unfathomable love of the Lord when we discover it together, with each other (Eph 3:18). And there is no way we can convince the world of the reality of Jesus’ love if we don’t do it as one group, together with each other. Again and again we were overwhelmed by Jesus’ prayer for his disciples: “I pray … that all of them may be one, … so that the world may believe that you have sent me.” (Joh 17:21)
While the unification process in the DRC family remains unfinished, it has been a great source of inspiration and empowerment to us as torchbearers of the service and witness ministry of the DRC family, to shoulder this responsibility as a united group with an irrevocable commitment to the Lord and to each other.
It is our prayer that ministers and church members in all our synods, presbyteries and congregations will read, discuss and use this book. May the Lord also take the DRC family to his mountain again, to let us listen anew to his double message.
Reuben Massisi
Piet Meiring
(Co-chairs of the UMSW)