Ekologie

 LogoFEKOLOGIE (vgl Agenda A.12.8 bl 217 pt 2; Notule Dag 5 pt 8)
 
1.  Die Algemene Sinode aanvaar die dokument Ter wille van die aarde en haar bewoners as ʼn raamwerkdokument. 
2.  Die Algemene Sinode moedig lidmate, gemeentes, ringe en sinodes aan om in hulle funksionering en bedieninge:
2.1  ’n leefwyse van eenvoud te omhels wat minder druk sit op die omgewing en aktief mee te werk aan die ontwikkeling van so ’n leefwyse, eerstens vir onsself maar ook vir alle mense.
2.2  temas rondom die omgewing en leefstylverandering deel te maak van die liturgie, kategese en ander vorme van gemeentewees.
2.3  ’n profetiese stem te laat hoor ten opsigte van die uitbuiting van natuurlike bronne en praktyke wat klimaatsverandering bevorder.
2.4  ekumenies in gesprek te tree met ander geloofsgroeperinge en nie-regeringsorganisasies ten einde die bewaring van die omgewing te bevorder.
3.  Die Algemene Sinode dra dit aan die Taakspan Ekologie op om ’n standpuntinname ten opsigte van hidrobreking te formuleer en via die Moderamen aan die kerkverband deur te gee.
  

2014 vb

Preek vir Omgewingsondag pdf
Preek vir Omgewingsondag docx
Powerpoint vir Omgewingsondag
1 Junie 2014

 

Ekologie

Biddag vir die ekologie