Armoede

LogoF
 
 
Werkswinkel vir Gemeentes: Vroeë kindontwikkeling(ECD)
Datum:
22 April 2015
Tyd: 09:00 – 15:00 (Registrasie vanaf 08:00)
Koste: R100.00 pp (Sluit middagete en verversings in)
Adres: NG Gemeente Kempton-Hoogland, De Wiekusweg 85, Van Rienbeeckpark, Kempton Park.

Riglyne vir die stryd teen armoede en sosiale ongeregtigheid

Algemene Sinode Oktober 2013
 
Die betrokkenheid van die NG kerk by die stryd teen armoede, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid
Navorsingsprojek vir die Algemene Sinode van die NG Kerk
 
Hierdie navorsingstudie fokus op ‘n voorlopige verkenning van die aard en omvang van die NG Kerk se betrokkenheid by die bestryding van armoede, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid. In hierdie hoofstuk word die agtergrond van die studie aan die hand van ‘n beskrywing van die sleutelbegrippe bespreek. Dit word aangevul deur ‘n bespreking van die relevansie van die studie in terme van die Suider-Afrikaanse konteks en die kerk se behoefte om ‘n aktiewe rolspeler in die bestryding van armoede, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid te wees om sodoende by te dra tot ‘n effektief-funksionerende Suider-Afrikaanse samelewing. Daarna word die navorsingsvraag en -doel, sowel as die navorsingsmetodologie waarvolgens die studie uitgevoer is, beskryf.