Predikantesake

1. PREDIKANTESAKE
1.1 ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR)
Die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR), ‘n sub-taakspan vir Predikantesake, hanteer alle bevoegdheidaangeleenthede, soos die jaarlikse aanmelding, registrasiefooie, bevoegdheidsnavrae en advies oor aansoeke tot hertoelating tot die bediening.
 
Die ABR versoek predikante jaarliks om hulle biografiese inligting te kontroleer asook  registrasiegelde voor 30 April te betaal. Alle inligitng rakende die aanmelding asook riglyne oor die jaarlikse getuigskrif wat proponente, beroepbare predikante en emeriti aan die ABR moet besorg, kan gelees word in:
Kommunikasie aan predikante – April 2016
 
Agtergrond oor die verlening, behoud en verlies van bevoegdheid  word hier verduidelik:
Predikantesake werksaamhede – Algemene Sinode 2015 

Kontakbesonderhede:
ABR KANTOOR: Annari du Plessis – 012 342 0092/ bevoegdheid@ngkerk.org.za
Skakel vir Annari vanaf 08:00 – 12:00 vir enige navrae rakende  Bevoegdheid asook veranderings op die Bevoegdheidsregister.

1.2 BESTUURSPAN VIR PREDIKANTESAKE

Bestuurder: dr Dewyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield, Pretoria 0028, tel 012 342 0092 (k), 012 654 3121 (h), sel 082 572 6463, e-pos dewyku@iafrica.com
Kerkregkundige: Prof Johan van der Merwe
Predikantebegeleiding en standplaasverwisseling: dr Pierre Goosen
Algemene Kuratorium: Moet nog aangewys word
VBO Forum: dr Gerhard Botha
Regskundiges: mnr Len Dekker en adv Fanie Visser
Kundiges: di Elize Klut, Charl Stander, drr Roelf Opperman en Tertius Erasmus
 
1.3  Die Predikantebestuurspan word een maal per jaar met die volgende lede uitgebrei:
Ds Charl Stander (Wes-Kaap)
Ds Danie Mouton (Oos-Kaap)
Ds Kobus van Tonder (Noord-Kaap)
Ds Ben van Dyk (KZN)
Dr Ben Joubert (Vrystaat)
Dr Henk Gous (Wes-Transvaal)
Dr Paul Grobler (Noordelike)
Ds Kobus Sandenbergh (Hoëveld)
Dr Tertius Erasmus (Oostelike)
Dr Jan Woest (Namibië)
 
 Die NG Kerk belê lank reeds in goed opgeleide en teologies toegeruste predikante wat diens doen in die koninkryk van God – van Pretoria tot Pofadder en nou ook Perth!

Met die skep van die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) word daar ’n stappie verder gegaan om ook hierdie korps professioneel te bestuur en te begelei. In die verlede is opleiding, toelating, voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO), mentorskap, begeleiding, ondersteuning asook tug- en dissiplinêre handelinge tussen ’n hele paar instansies, taakspanne, ringe en opleidingsentra versprei.

Met die aanvaarding van die A tot Z-Beleid is die behoefte aan ’n taakspan of raad waar al hierdie sake onder een struktuur geplaas word, weereens benadruk.

1.4 Taakspan Predikantesake – missie

Met die aanwys van ’n Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) vir die NG Kerk het die kerk homself aangesluit by baie ander professionele beroepslui (soos medici, ingenieurs en regslui) wat oor sulke rade beskik.

Die Kerk het besef dat een van sy belangrikste bates sy predikante (studente en emeriti ingesluit) is en daar besondere aandag aan hulle gegee moet word. Hoewel die predikante nie deur die Algemene Sinode in diens geneem word nie, kan hulle in ‘n sekere sin tog as werknemers beskou word.

Die Algemene Sinode ken aan persone bevoegdheid (met legitimasie) toe sodat gelegitimeerdes in staat is om in diens van gemeentes / kerkverband te staan en so hulle roeping as Verbi Dei Minister uit te leef.

Werknemers is geregtig op ’n bevredigende werksomgewing met voortgesette loopbaanontwikkeling, versorging en die beskerming teen onbillike arbeidspraktyke. Hierdie belegging in ’n organisasie se werknemerskorps, verseker dat werknemers optimaal funksioneer en gehalte uitsette lewer en werksvreugde ervaar.

2. ABR:HANDLEIDING VIR DIE BESTUUR VAN PREDIKANTSAKE 

3. BESTUURSGIDS VIR DIENSVERHOUDINGE 

Bestuursgids vir Diensverhoudinge – 2010

4. NUUSBRIEWE