BEVOEGDHEID

 PREDIKANTESAKE
1.1 ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR)
Die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR), ‘n sub-taakspan vir Predikantesake, hanteer alle bevoegdheidaangeleenthede, soos die jaarlikse aanmelding, registrasiefooie, bevoegdheidsnavrae en advies oor aansoeke tot hertoelating tot die bediening.

Die ABR versoek predikante jaarliks om hulle biografiese inligting te kontroleer asook registrasiegelde voor 30 April te betaal. Alle inligitng rakende die aanmelding asook riglyne oor die jaarlikse getuigskrif wat proponente, beroepbare predikante en emeriti aan die ABR moet besorg, kan gelees word in:
ABR Kommunikasie aan predikante

Agtergrond oor die verlening, behoud en verlies van bevoegdheid word hier verduidelik:
Predikantesake Werksaamhede 2016
Kontakbesonderhede:
ABR KANTOOR: Annari du Plessis – 012 342 0092/ bevoegdheid@ngkerk.org.za
Skakel vir Annari vanaf 08:00 – 12:00 vir enige navrae rakende Bevoegdheid asook veranderings op die Bevoegdheidsregister.