Steekproefgemeente en Erediensbywoner opname

logo

KERKSPIEËL 2014: Steekproefgemeente

ʼn Steekproef van 10% word uit al die gemeentes in die NG Kerk getrek. Die opname word so gedoen om ʼn basis vir vergelyking in die kerk en ook vir gemeentes te skep. Die opname kos die individuele gemeente niks nie en elke gemeente wat die vraelyste voltooi het, ontvang ʼn individue verslag. Die gemeente ontvang die “Church Life Pack” wat die individuele verslag van die gemeente insluit en ook die boek “Enriching church life. A guide to results from NCLS for local churches

Gemeentes wat geselekteer is om aan die steekproef deel te neem het ‘n e-pos ontvang.  Die opname kan vir die gemeente van groot waarde wees.

Die gemeentes wat bereid is om deel te naam moet voor of op Vrydag 25 Julie 2014 op die e-pos “reply”.

KERKSPIEËL 2014: Erediensbywoner opname

Gemeentelike groei lê op meer vlakke as net ʼn groei in getalle en bywoningsyfers. Groei het, onder andere, te make met verhoudings, aanbidding en ʼn betrokkenheid in die gemeenskap. ʼn Gemeente se lewenskragtigheid bestaan uit verskeie aspekte, wat onderling met mekaar verband hou. Die aspekte sou minstens in drie kategorieë verdeel kan word: intern, inspirasie en ekstern.

  • Interne faktore, in ʼn gemeente, hou verband met die geloof van lidmate, hulle aanbidding en die onderlinge verbondenheid van lidmate aan mekaar. Hierdie aspekte omskryf die innerlike lewe van ʼn gemeente.
  • ʼn Gemeente het ook ʼn lewe na buite (eksterne aspekte), dit verwys na diens, getuienis en die inklusiwiteit van die gemeente. Die aspekte kyk na die fokus van die gemeente buite haarself, na die gemeenskap en omgewing.
  • Tussen die interne en eksterne lê inspirasie aspekte, dit verwys na die leierskap en koers van ʼn gemeente. Die inspirasie aspekte verwys na die visie van ʼn gemeente, leierskap en innovasie in die gemeente.

Die opname gee aandag aan al drie die aspekte.

Goeie en betroubare inligting help gemeentes om hulle eie posisies beter te evalueer en na te dink oor die gemeente se taak en roeping. Die nadenke word gewoonlik deur die predikante en die leierskap van die gemeente gedoen. ʼn Stem wat dikwels nie duidelik gehoor word nie, is die van die lidmate van die gemeente. Lidmate se verstaan van en houding teenoor die gemeente vorm ʼn belangrike deel van die gemeente se funksionering. ʼn Opname onder lidmate kan help om gewone lidmate hoorbaar te maak. Soortgelyke opnames is in 2006 en 2010, as deel van ʼn steekproef, onder gemeentes gedoen (die Kruisgewys Junie 2013 (13/2) bevat ʼn verslag van die 2010 opname). Dit vorm deel van die “ National Church Life Survey”  (NCLS) wat in Australië en die VSA ontwikkel is.

Die opname word tydens ʼn erediens onder almal ouer as 15 jaar wat die bepaalde Sondag in ʼn erediens is, gedoen. Die 2014 opname word op Sondag 17 en 24 Augustus 2014 gedoen.

ʼn Leemte met die vorige twee opnames was die terugvoer wat aan gemeentes gegee is. Die 2014-opname sluit by die NCLS aan en maak gebruik van die verslae wat deur hulle ontwikkel is (Vir meer besonderhede en voorbeelde van die verslae besoek: http://gemeentes.co.za/vennote/kerkspieel/234-pilot-project-south-african-church-life-survey Onthou om te registreer om dit te sien – dit is gratis). Die terugvoer bestaan uit ʼn unieke verslag,  wat aan elke deelnemende gemeente gelewer word, die “Church Life Profile”. Dit is eenvoudige verslag met grafiese voorstellings en vergelyking wat aan elke gemeente haar eie profiel verduidelik.

Elke deelnemende gemeente ontvang die “Church Life Pack” wat die individuele verslag van die gemeente insluit. Hulle ontvang ook die boek “Enriching church life. A guide to results from NCLS for local churches” (vir voorbeelde besoek gerus die bogenoemde webwerf).

Die kostes vir gemeentes wat op bestelling aan die Erediensbywoner opname wil deelneem is:
  • Klein gemeentes (tot 600 lidmate)  R2000
  • Middelslag gemeentes (601 tot 1200 lidmate)  R2500
  • Groot gemeentes (meer 1200 lidmate)  R3000

Om te bestel: Stuur die voltooide bestellingsvorm voor Vrydag 1 Augustus aan:  kerkspieel@ngkerk.org.za

Vir enige verdere navrae kan die Kerkspieël kantoor gekontak:

Telefoon: 012 3420092
E-pos: kerkspieel@ngkerk.org.za