Die maatskaplike dienste van die familie van NG Kerke

Klik 2013 Oorsig

Hierdie oorsig handel oor die werksaamhede van die kerklike maatskaplike diensorganisasasies van die verskillende sinodes van die familie van NG Kerke.

Vir die doeleindes van die oorsig word kerklike maatskaplike dienste as ‘n sambreelterm gebruik wat verwys na al die vakkundige maatskaplike welsynsprogramme van sinodes wat daarop fokus om die maatskaplike funksionering van individue, gesinne en gemeenskappe te verbeter.

Die storie
Die NG Kerk lewer reeds sedert die einde van die negentiende eeu kerklike maatskaplike dienste. Aanvanklik was die dienste hoofsaaklik institusionele sorg aan wees- en sorgbehoewende kinders (kinderhuise), kinders met gestremdhede bv Instituut vir Dowes en Blindes, ouer persone en ongetroude vroue met ‘n krisisswangerskap. Die NG Kerk het ook met werkverskaffings- en maatskaplike ontwikkelingsprojekte begin. Met die armoede-vraagstuk en die verstedelikingsproses wat aan die begin van die twintigste eeu toegeneem het het die behoefte aan vakkundig-opgeleide personeel na vore gekom. Die kerk was ‘n pionier met die opleiding van maatskaplike werkers by Hugenote Kollege en die aanstelling van maatskaplike werkers.

Die organisasie
Die NG Kerk se maatskaplikediensprogram is georganiseer in 10 organisasies wat onder die toesig van die onderskeie sinodes funksioneer. Die 10 organisasies vorm saam die Kerklike Maatskaplike Dienste Raad (KMDR) wat as ‘n netwerk en forum die organisasies op nasionale en internasionale vlak verteenwoordig. Die KMDR is op algemeen-sinodale vlak ‘n ruimte waar die organisasies onderling met mekaar skakel en ondersteun die sinodale organisasies met navorsing, inligting, opleiding en koördinering.