Kerklike Maatskaplike Diensteraad

KMDR

Geregistreer as organisasie sonder winsoogmerk NPO 001-694

Adres
Kantoor van Algemene Sinode
H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat
HATFIELD
Pretoria

Posadres
Posbus 13528
Hatfield
0028

Tel: 012 342 0092
Faks: 012 342 0370 
E-pos:
KMDR@ngkerk.org.za

Uitvoerende Komitee

Voorsitter: Ds Averell Rust       
Onder-voorsitter: Ds Willem Botha
Addisionele lid : Ds Anton Mocke      
Sekundi : Di FD Hugo en Philip Meyer  
Uitvoerende Beampte: Dr Botha van Aarde    
 
Die maatskaplike dienste van die familie van NG Kerke
 
KMDR Lede
 
KMDR Nuusbriewe
 
Global Fund