NGKA


NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK IN AFRIKA (NGKA)

Moderator:
Ds SG Kgobokoe
Tel: 082 920 8045

Assessor: 
Ds TG Dibane
Posbus 518
Leeuwdoringstad
2640
Tel: 083 423 9048

Skriba: 
Dr AM Hoffman
Winterstraat 21
Dan Pienaar
Bloemfontein
9301
Tel: 051 436 1098 / 072 435 8959
E-pos: a.hoffman@absamail.co.za

Aktuarius: 
Ds TS Pheko
Posbus 975
Welkom
9460
Tel: 057 392 9292 / 083 594 9376