Kerklike Media

BYBEL-MEDIA GROEP

VENNOOT IN GELOOF EN BEDIENING

 1. Bybel-Media (BM) kon gedurende 2011 en 2012 weer sy motto “Vennoot in geloof in bediening” uitleef as die motivering vir alles wat die organisasie gedoen het – soos oor die afgelope 41 jaar.  Bybel-Media het as Bybelkor ontstaan. Later jare het Mema-Media bygekom en het die naam na Bybel-Media verander. Nóg later het die Tydskriftemaatskappy ingeskakel. Dit maak die organisasie nou ‘n wonderlike diverse media-familie. Andrew Murray se dorp, Wellington, was oor al die jare steeds BM se tuiste.
 2. Volgens Artikel 43.1.9 van die Kerkorde is die Algemene Sinode verantwoordelik vir “algemene kerklike media”. BM is die orgaan waardeur dit geskied. Gedurende die reses is die akte van oprigting van Bybel-Media en sy verwante maatskappye sodanig verander dat die Moderamen voortaan die ledevergaderings van die drie maatskappye (bedryfseenhede) vorm.
 3. BM funksioneer as drie maatskappye (bedryfseenhede), te wete Bybel-Media, Bybel-Media Handel en Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk, binne agt departemente. ‘n Hele aantal aktiwiteite ressorteer direk onder die Uitvoerende Hoof.
 4. BM streef steeds na die volledige inwerkingstelling van die besluit van die 2002-sinode dat alle kerklike media onder een dak verenig moet word. Daarom beywer die organisasie hom steeds onvermoeid vir samesprekings met die Christelike Lektuurfonds om die verwesenliking hiervan – en ook sodat skaarser-wordende bronne steeds beter benut kan word.
 5. BM het in die twee boekjare tot einde April 2013 meer as R12 miljoen aan projekte binne die kerk en wyer spandeer. Dit is afgesien van die omset van die meer kommersiële ondernemings soos LIG, Kerkbode en die handelsafdeling (Bybel-Media Handel). Die Randwaarde van die totale omsette van die BM-Groep vir die boekjaar 2012/13 alleen was net bokant R30 miljoen.

KERKLIKE MAATSKAPPYE

3 Lede Bedryfspan en/of Moderamen aangewys deur die Moderamen
2 Lede Direksie van BM
2 Lede Direksie van Hugenote kollege
2 Lede Beheerliggaam CLF
NG Kerkfamilie kan een verteenwoordiger elk op eie koste aanwys

Uitvoerende Hoof: Dr Pieter Fourie

Posbus 5, Wellington 7654
Tel 021 864 8200 (k), faks 021 864 8282, sel 082 824 2385
E-pos pieter@bmedia.co.za

● Hoof Gedrukte Produkte: Dr Nico Simpson

Posbus 5, Wellington 7654, tel 021 864 8294 (k), faks 086 532 1568, sel 083 660 4855
E-pos nsimpson@lantic.net
 
Hierdie afdeling is verantwoordelik vir die volgende produkte:
 • Bybelstudie- en toerustingsmateriaal wat onder die Bybelkor-logo uitgegee word.
 • Teologiese, liturgiese en Bybeluitlegkundige publikasies.
 • Kategese- en jeugpublikasies wat onder die Jeugfokus-logo uitgegee word. Dit is die enigste eie verskaffer van die NG Kerk se kategese- en jeugbenodigdhede. Jeugfokus voorsien ’n volledige reeks boeke en hulpmiddels (in gedrukte en elektroniese formaat) vir elke graadgroep in die kategese, asook opleidingsmateriaal vir kategete en ouers.
● Hoof Elektroniese Produkte: Dr Nico Simpson
Posbus 5, Wellington 7654
Tel 021 864 8294 (k), faks 086 532 1568, 083 660 4855
E-pos nsimpson@lantic.net
 
Hierdie afdeling is verantwoordelik vir die volgende produkte:
 • Ondersteunende elektroniese materiaal vir die gedrukte publikasies.
 • Vervaardiging van DVD’s en CD’s binne kerklike konteks.
 • Bedieningsgerigte elektroniese produkte vir gebruik in gemeentes.
 • Professionele programvervaardiging vir buite-instansies.
 ● Hoof Missionêre Bedieninge: Dr Hennie van Deventer
Posbus 5, Wellington 7654
Tel 021 864 8225 (k), faks 021 864 8250, sel 072 433 0085
E-pos hennie@bmedia.co.za
 
Bedieninge sluit in:
 • Die Nehemia-Bybelinstituut: Basiese teologiese opleiding vir kerkleiers in Afrika deur afstandsonderrig in Afrikaans, Engels, Zoeloe en Xhosa.
 • Die Hugenote-Bybelinstituut: Naskoolse opleiding vir gelowiges in Bybelse onderwerpe per afstandsonderrig. Registrateur: Ronell Baard, tel 021 864 8283, faks 021 864 8282, e-pos hbi@bmedia.co.za en rbaard@bmedia.co.za
 • Studentedienste (kursustoetse, sertifikate) vir persone wat Bybelkor-kursusse doen.
 • Pastorale raadgewing in persoonlike briewe en via die internet in verskeie tale.
 • Gevangenebediening aan gevangenes dwarsdeur Suid-Afrika.
 • Media-uitreike in die buiteland, veral Indië.
 • Bediening aan nie-lesendes deur die kassette, blaaiboeke en meganiese kassetspelers van Goeie Nuus Media.
● Hoof Fondswerwing: Ds Hans Steyn
Posbus 5, Wellington 7654, tel 021 864 8223 (k), faks 086 530 9058, sel 082 465 7093, e-pos hans@bmedia.co.za
Fondswerwing by goedgesinde instansies en persone vir die instandhouding van die mediabedieninge.
 
● Hoof Bybel-Media Handel (’n divisie van Bybel-Media): Mnr Jan Wentzel
tel 021 873 0822 (k), faks 021 873 0832, sel 083 507 8370, e-pos jan@bmedia.co.za
Bybel-Media Handel, geregistreer as ’n maatskappy wat nie vir winsbejag is nie, versprei die gedrukte,
elektroniese en uitreikprodukte van Bybel-Media landwyd.
Vir alle bestellings: 0860 26 33 42 (0860-bmedia), e-pos bestel@bmedia.co.za
 
● Tydskriftemaatskappy (’n divisie van Bybel-Media)
Hierdie afdeling versorg die volgende:
 • Kerkbode (www.kerkbode.co.za) – amptelike koerant van die NG Kerk, redakteur: mnr Neels Jackson, 082 469 9704, e-pos neels@tydskrifte.co.za,  tel 021 864 8217 (Wellington), tel 012 342 0092 (Pretoria).
 • LIG (www.lig.co.za) – maandelikse gesinstydskrif vir elke Christen, redakteur (waarnemend): me Francine van Niekerk, tel 021 864 8299, faks 021 864 8242, sel 082 739 0556, e-pos rene@tydskrifte.co.za 
 • LIGnet (www.lignet.co.za) – Afrikaanse Christelike webwerf vir tieners, webmeester: me Francine van Niekerk, tel 021 864 8299, faks 021 864 8242, sel 082 739 0556, e-pos rene@tydskrifte.co.za
 • Jaarboek van die NG Kerkfamilie – samesteller: mnr Mario Small, tel 021 864 8265, faks 021 864 8242, e-pos mario@bmedia.co.za
 • South African Christian Handbook – inligtingsbron van die Christendom in Suidelike Afrika, samesteller: mnr Mario Small, tel 021 864 8265, faks 021 864 8242, e-pos mario@bmedia.co.za
Redaksie:
(Redakteur: Kerkbode), mnr Neels Jackson 082 469 9704
neels@tydskrifte.co.za,  tel 021 864 8217 (Wellington), tel 012 342 0092 (Pretoria),
(grafiese ontwerper LIG), mev Tenille Swanepoel, me Francine van Niekerk (joernalis) en
mnr Mario Small (samesteller van die Jaarboek van die NG Kerkfamilie en die South African Christian Handbook).
 
Redaksiesekretaresse en amptelike berigte: Mev Sonja-Marié Brand
Tel 021 864 8202, faks 021 864 8242, e-pos smb@tydskrifte.co.za
 
Bestuurder: Gemeentebestellings en enkelintekenare: Mev Jeanne Human
Tel 021 864 8252, faks 021 864 8242, e-pos jeanne@tydskrifte.co.za
 
Advertensies: Mnr Johann en mev Hanlie Raath
Tel 023 342 6030, tel/faks 023 342 6055, sel 082 896 7197 of 072 357 8914, e-pos woes@mweb.co.za

● Lidmaatbemagtingsprojekte wat Bybel-Media hanteer: VONNK, FLAM en Kategesefassilitering en -produkontwikkeling.

 

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF)

Voorsitter van die direksie: Ds WJ Botha
Posbus 12552, Brandhof 9324, tel 051 407 7222, e-pos dswjb@ngmdvs.co.za
 
Bedryfshoof: Me Charmaine Stoffberg
Privaatsak X19, Wellington 7654, tel 021 873 6964, faks 021 864 3678, e-pos charmaine@clf.co.za
 
Prof Piet Meiring
Dr Carin van Schalkwyk
Dr Eddie Orsmond
Dr Botha van Aarde
Ds Willie Schoeman
Ds Francois Cillie
Kundiges sal aangewys word soos nodig, met voorlegging aan die Moderamen
 
LogoF
Verslag Algemene Sinode
Oktober 2013