NGK Vroue

 
NGK VROUE 
 
TEMA:
Briekloos vir Christus  
 
Die NGK Vroue skakel ekumenies met vroue uit die NG kerk familie asook uit ander kerke en organisasies in SA asook op internasionale vlak. Die Taakspan besin oor nuwe uitdagings, behoeftes en tendense in vrouebediening. Dit word gedoen om gemeentes te help om vroue te bemagtig om hulle roeping prakties uit te leef en hulle gawes tot opbou van die Liggaam te gebruik. Wanneer nodig word nuwe eietydse materiaal vir toerusting in samewerking met vennote ontwikkel wat vrouepotensiaal en -leierskap bevorder. Die lessenaar is aktief betrokke by die Wêreldbiddag vir Vroue en dien op die Nasionale komitee wat die internasionale program verwerk en gebedsgeleenthede aanmoedig. Riglyne en wenke verskyn op die webblad van die NG kerk.
Dagbestuur
Anso
Anso Steyn (Voorsitter): Vrystaat
Mariette van Eeden (O-Voorsitter): Hoëveld
Dobbie Booy (Sekretaresse): Oostelike sinode
Me Ankia du Plooy (Wes- en- Suid-Kaapland)
Me Tanya Bezuidenhout (Oos-Kaapland)
Me Romaria Viviers (Noord-Kaapland)
Me Annemie Oosthuizen (KZN)
Ds Irma van Rensburg (Wes-Transvaal.)
Ds Sonette Dippenaar (Noordelike)
Me Dobbie Booy (Oostelike)
Elsabé Horn (Namibië)
Ex officio: Rinel Hugo
 
Verdere Artikels
Kontak:
 
Anso Steyn
Posbus 11412, Universitas, 9321
Tel: 082 773 2612
Faks: 086 502 0818
Epos: anssteyn@mweb.co.za
 
 
 
 
 WBvV 2017

Wêreldbiddag vir Vroue

Die Wêreldbiddag vir Vroue is ‘n wêreldwye interkerklike beweging van Christen vroue, -mans en -kinders wat elke
eerste Vrydag in Maart saambid.
Die Wêreldbiddag vorm ‘n gebedsketting in meer as 176 lande. Al die lande gebruik dieselfde tema wat elke jaar deur ‘n ander land opgestel word.
Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding.
Dit bied aan vroue wêreldwyd die geleentheid om:
*  opnuut hulle geloof in Jesus Christus te bevestig,
*  versterk te word deur die geloofservaringe van Christene uit ander lande en kulture,
*  ander se laste te help dra deur saam met hulle, en vir hulle, te bid.
 Kom ons in Suidelike Afrika begin bou aan verhoudings en bewerkstellig so versoening in ons lande.
 
TEMA : 3 Maart 2017   “God se genade is vir almal” – Die Fillipynse vroue het die program opgestel.Wêreldbiddagkantoor:
Sekretaresse – Joa van Aarde, Tel: 011 975 4598, e-pos: wwdp@telkomsa.net vir meer besonderhede.
Bestelvorms vir Programme en Inligting is ook op die webblad http://www.wwdp.co.za beskikbaar

The Reformed Christian Women’s Forum (RCWF)

Die Gereformeerde Christen-vroue Forum is onlangs deur vroue uit die Gereformeerde kerke in Suid Afrika gestig, as platform vir Christen-vrouestemme.  Christen-vroue se stemme oor kwessies en sake wat vroue aangaan, word nie genoeg gehoor nie. Die Forum wil die gesamentlike, publieke getuienis van Christen-vroue aanspreek. Die fokuspunt is veral sake op die vlak van sosiale geregtigheid, soos die Woord van God ons leer.

Die volgende kerke is deel hiervan:  Die Uniting Presbyterian Church in SA (UPCSA); Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, Verenigde Geref kerk (VGK), Reformed Church in Africa (RCA), NG Kerk in Afrika (NGKA), Methodist Church, NG Kerk en die Uniting Congregational Church in SA (UCCSA).

Mediaverklaring doc in folder 30 Mei 2014   Media Statement doc in folder 30 May 2014