Jeugbediening

Die Algemene Sinode het tydens sy sitting in 2011 opdrag gegee dat navorsing gedoen word om aktuele jeugkwessies en relevante tendense in jeugbediening te identifiseer om die kerk sodoende te adviseer en te verseker dat effektiewe jeugbediening plaasvind.  ’n Projekspan is goedgekeur en het in 2013 begin met sy werk.
 
Die projekspan wil met die navorsing ’n holistiese beskrywing gee van jongmense (14-35 jaar) en hul geloofslewe in verskillende denominasies om tot ’n beter verstaan van hul identiteit te kom.
 
Daar word gefokus op twee hoofkonsepte in die navorsing, naamlik ’n deeglike profiel van jongmense asook hul persepsie en opinies rondom sake wat veral die bediening van die kerk aan jongmense raak.  Die navorsing wil tendense identifiseer wat die kerk kan help om jongmense beter te bedien.
 
Die navorsingsproses sal oor twee jaar plaasvind (2013-2014).
 
Die proses sluit die formulering en ontwikkeling van die vraelys asook die implementering en afhandeling van die totale projek in.
 
LogoF

Navorsing Jeug

Algemene Sinode Oktober 2013
 
A.001 Agenda Aanvullende verslae – jeugbediening
Algemene Sinode Oktober 2013