Gemeentebediening

GEMEENTEBEDIENING

Dr Lourens Bosman (Oostelike) 012 998 8801 / 082 839 8841
 

LIDMAATBEMAGTIGING

(vgl Agenda A.11.1 bl 121 pt 6; Notule Dag 2 pt 28)
 
1.  Die Algemene Sinode aanvaar Lidmaatbemagtiging, wat besin oor die gestuurdheid, dissipelskap en toerusting van lidmate, as ’n kontinue werksaamheid.
2.  Die Algemene Sinode versoek die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging om navorsing te doen en te besin oor gestuurdheid, dissipelskap, toerusting en dienswerk van gelowiges en die studieresultate beskikbaar te stel sodat dit die kerk en haar missionale roeping kan ondersteun.
3.  Die Netwerk word uitgebrei met verteenwoordigers van die NG Kerkfamilie.
4.  Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir erediens en liturgie om die Algemene Sinode te adviseer.
5.  Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir gemeentebediening om die Algemene
Sinode te adviseer.
 
LogoF

Verslae Algemene Sinode 2013: