Besluite & Studiestukke

 
 (Verslae uit vorige Sinodes voor 1994:  Kontak asb die Argief)
 

BESLUITEREGISTERS

1994 Besluiteregister

1998 Besluiteregister

2002 Besluiteregister

2004 Besluiteregister

2007 Besluite (F) p193-p223

2011 Besluiteregister

2013 Besluiteregister

2015 Besluiteregister

HANDELINGE

2007 Handelinge (C-E) p83-p192 Notule Verslae Tydelike Kommissie Groeteboodskappe

2011 Handelinge

 2013 Handelinge

2015 Handelinge

BELANGRIKE BESLUITE

 
Missionale aard en roeping van die NG Kerk
Oktober 2013
Framework document on the missional nature and calling of the Dutch Reformed Church
October 2013
 
2004 Skrifgebruik en Skrifgesag 
 
Kerk en samelewing 1990: ‘n Getuienis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
Hoofstuk 1: Prinsipiële verantwoording
Hoofstuk 2: Die kerk:  sy wese en sy roeping

 

AGENDAS

2013 Agenda 
2013 Aanvullende Agenda
2013 Navorsingsverslag Armoede
2013 Die Apostoliese Geloofsbelydenis: ‘n Eietydse uitleg  
 Voorblad vir web
 
 
   2011 Agenda
 Voorblad vir web
 
 2007 Agenda
 Voorblad vir web