Argief & Inligting

argief logo

 

 

 

 

 

 

Die Argief in Stellenbosch lewer ‘n argiefdiens vir sewe van die tien sinodes, asook aan die Algemene Sinode, die VGK en die NGKA. Die Argief bied benewens die bewaring en ontsluiting van argivalia ook ‘n inligtings- en navorsingsdiens. Die Argief hanteer ook sinodes, ringe en gemeentes se administrasie rondom die Inligtingswet (Wet 2 van 2000).

Kontakbesonderhede: 

Me M (Marlene) Schoeman
Posbus 34, Stellenbosch, 7599
Tel: 021 882 9923, sel: 083 306 9947, faks: 086 617 5961/2/3
E-pos: argief@kaapkerk.co.za / marlene@kaapkerk.co.za
Besoek die Argief se webblad by www.kerkargief.co.za

Die volgende sinodes beskik oor hulle eie argiefdienste, hoewel hulle ook van die Wes-Kaap Argief gebruik maak vir hulp met onder meer die Inligtingswet en ander navrae/navorsing.

KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg)
Tel: 033-345-2279
E-pos: argief@ngkzn.org.za

Oranje Vrystaat (Bloemfontein)
Tel: 051 406 6700 (skakelbord) of 051 406 6727
E-pos: inlig@ngkerkovs.co.za

Namibië (Windhoek)
Tel: +264 (0)61-37-4350
E-pos: clem@ngkn.com.na